Personvernerklæring

Informasjon til deg som har registrert båt i Småbåtregisteret

Behandling av personopplysninger

1 Innledning -Oversikt

Redningsselskapet respekterer og ivaretar personvernet til alle som registrerer båter i Småbåtregisteret vårt. I dette skrivet får du vite når, hvordan og hvorfor vi behandler av slike personopplysninger. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Redningsselskapet, slik at all behandling av personopplysninger om alle som registrerer båter i Småbåtregisteret må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

2 Hvem er vi?  kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger om personer som er registrert i Småbåtregisteret er:

Redningsselskapet

Postboks 103, 1325 Lysaker, organisasjonsnummer 954 360709.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss på: personvern@rs.no.

3 Hva slags personopplysninger har vi om deg?

Vi registrerer følgende opplysninger om deg som har registrert en båt i Småbåtregisteret: Navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, ditt brukernavn og passord, fødselsdato, personnummer, kortnummeret eller bankkontonummeret du benytter til innbetalinger, hvilke båter du har registrert og avregistrert samt opplysninger om disse båtene, hvilken forhandler som evt. har registrert båten for deg, samt tidspunktet for båtens registrering og avregistrering. Vi vil også kunne registrere aktiviteter og hendelser forbundet med registreringen, herunder meldinger om eierskifte, at båten er tapt eller stjålet, fakturering og betaling av årsgebyr, betalingshistorikk, bestilling og levering av kort og skilt fra oss, at du har sendt oss en henvendelse eller på annen kommunisert med oss, sendt oss tilbakemeldinger, klager og liknende. Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger i forbindelse med Småbåtregisteret.

Dersom du har etablert tyverimerking eller annen særskilt registrering, vil vi også registrere graveringer og mikromerker inneholdende ID-nummer.

Dersom du melder inn eierskifte eller et tyveri til Redningsselskapet, vil vi behandle de personopplysninger om deg som kommer fram av meldingen. Dette vil typisk være din kontaktinformasjon og informasjon som kommer fram av kjøpskontrakt eller lignende dokumentasjon.

Kilden til opplysningene vi har om deg som båteier vil normalt være deg selv, ved at du har gitt oss opplysninger ved registrering på nettet eller annen måte. Opplysningene kan også sendes inn til oss fra båtforeninger som du er medlem, eller fra noen du har kjøpt/solgt båt fra/til. Kilden til opplysninger om medlemmene våre kan også være slike opplysninger som genereres gjennom dine aktiviteter som nevnt ovenfor. Opplysninger om båten som sådan kan også innhentes fra andre kilder, herunder fra forsikringsselskaper og politiet.

4 Formålet med behandlingen –hva opplysningene brukes til

Småbåtregisterets formål er at visse opplysninger om båtene og deres eiere skal være tilgjengelige for andre i forskjellige sammenhenger, herunder særlig i forbindelse med redningsaksjoner, kjøp og salg av båt, forsikringstegning, registrering av båtplass hos båtforeninger og havner, samt oppsporing av eier når f.eks. en båt har slitt seg, har dårlig fortøyning, synker eller er lagt feil, eller ved mistanke om tyveri. Personopplysningene i registeret behandles for at disse skal være tilgjengelige som nevnt. Videre brukes opplysningene for at vi skal kunne administrere og drive Småbåtregisteret, herunder for at vi skal kunne kommunisere med og følge opp båteierne og kunne fakturere årsavgifter og andre pengekrav. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om medlemstilbud og annet relevant markedsføringsmateriale. Småbåtregisteret har også som formål å være en samfunnsnyttig informasjonsbank med nåværende og historiske data over fritidsbåtlivet i Norge.

Dersom du har etablert tyverimerking eller annen særskilt registrering, vil vi også behandle personopplysninger for å kunne sikre oppfyllelse av denne tjenesten.

5 Rettslig grunnlag

Redningsselskapet vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Småbåtregisteret drives i allmenhetens interesse, og behandlingen av personopplysningene har således i all hovedsak behandlingsgrunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 e). Behandlingen har også rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1b), da den er nødvendig for å oppfylle våre avtalte forpliktelser overfor båteierne. Behandlingen vil også kunne ha rettsliggrunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Redningsselskapet fremgår av formålsangivelsen i punkt 4 ovenfor.

6 Hvem får tilgang til opplysningene?

Hovedredningssentralene, politiet, grensepoliti, tollvesenet og andre nødetater, herunder utenlandske enheter, Redningsselskapet, Havnevesenet, skattemyndighetene og forsikringsselskapene har døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret, herunder de personopplysningene som er registrert der.

Utover dette vil opplysninger om eierskap av den enkelte båt være tilgjengelige for allmenheten gjennom bl.a. Redningsselskapets nettsider og SMS-basert søketjeneste.

Særskilt tilgang gis også etter nærmere avtale med Redningsselskapet til blant annet Havforskningsinstituttet, båthavner, båtforeninger, båtforhandlere, markedsplasser for salg av båt (f.eks. Finn.no), utenlandske registre over stjålne båter, forvaltere av årsgebyrer for båter og andre som har rimelig behov for dette i sin virksomhet.

Utover dette vil tilgangen til personopplysningene være begrenset til de personer i Redningsselskapet som har «tjenstlig» behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Redningsselskapet kan også i særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig dele disse opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer.

Det lukkede historiske arkivet over medlemmer (se punkt 8 nedenfor) vil kun åpnes for personer som etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet har særskilt grunn til å ønske tilgang, slik som f.eks. forskere og historikere.

7 Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Redningsselskapet vil ikke overføre personopplysninger som er registrert i Småbåtregisteret til land utenfor EU/EØS. Vi vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om båteierne. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller back-up kopieringen av registeret kan være utkontrahert (outsourcet) til en ekstern leverandør. En oversikt over Redningsselskapets bruk av databehandlere i forbindelse med Småbåtregisteret vil gis på forespørsel.

8 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Opplysningene i småbåtregisteret som sådan antas å ha samfunnsmessig og historisk interesse. Disse vil derfor ikke slettes, men overføres til et lukket historisk arkiv senest 5 år etter at båten er avregistrert. Eventuelle andre opplysninger om eierne, slik som f.eks. korrespondanse mellom Redningsselskapet og en båteier, vil slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene ut fra formålet.

Opplysningene i vår database om tyverimerking og eiere lagres så lenge du som kunde har registrert båt hos oss.

9 Bruk av cookies

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler). Les mer om det her og i eget dokument lagt ut på Småtbåtregisterets nettside

10 Dine rettigheter

Som båteier med enkelte personopplysninger registrert hos Redningsselskapet, vil du ha visse rettigheter etter loven. Du vil blant annet kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Andre rettigheter kan gjelde krav på overføring av disse personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene. Slike krav kan fremsettes som er angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

Sist oppdatert: 23.04.21.