Personvernerklæring

Personvernerklæring Securmark

1. Innledning - Oversikt

Securmark respekterer og ivaretar personvernet til alle våre kunder og andre personer som kommer i kontakt med oss ved å melde inn eierskifte eller tyveri. I dette skrivet får du vite når, hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om deg. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Securmark, slik at all behandling av personopplysninger om alle våre kunder må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

2. Hvem er vi? Kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger er:

Securmark Scandinavia AS:

Postboks 1881 Stoa, 4858 Arendal, organisasjonsnummer 948 582 171.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss på: mail@securmark.no.

3. Hva slags personopplysninger har vi om deg?

Vi registrerer følgende opplysninger om våre kunder: Navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, ditt brukernavn og passord, informasjon om båter og motorer du har registrert, hvilken forhandler som evt. har registrert båten for deg, samt tidspunktet for båtens registrering og avregistrering. Vi vil også kunne registrere aktiviteter og hendelser forbundet med registreringen, herunder meldinger om eierskifte, at båten er tapt eller stjålet, fakturering og betaling av årsgebyr, betalingshistorikk, bestilling og levering av kort og skilt fra oss, at du har sendt oss en henvendelse eller på annen kommunisert med oss, sendt oss tilbakemeldinger, klager og liknende. Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre kunder.

Dersom du melder inn eierskifte eller et tyveri til Securmark, vil vi behandle de personopplysninger om deg som kommer fram av meldingen. Dette vil typisk være din kontaktinformasjon og informasjon om kommer fram av kjøpskontrakt e.l. dokumentasjon.

Kilden til opplysningene vi har om deg vil normalt være deg selv, ved at du har gitt oss opplysninger ved registrering på nettet eller annen måte. Opplysningene kan også sendes inn til oss fra noen du har kjøpt/solgt båt fra/til, eller en båtforening som krever tyverimerking.

4. Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Vi behandler personopplysninger om våre kunder for å kunne oppfylle alle aspektene av tjenesten om tyverimerking og registrering med kundene våre. Ved å tyverimerke eller registrere en båt eller en annen eiendel hos Securmark gjør du det enklere å avdekke tyverier, samt å tilbakeføre stjålne eiendeler til deg.

Formålet med behandling av personopplysninger i Securmarks tyverimerking og database er videre at visse opplysninger om båtene og deres eiere skal tilgjengelige for andre i forskjellige sammenhenger, herunder særlig i forbindelse med redningsaksjoner, kjøp- og salg av båt, forsikringstegning, registrering av båtplass hos båtforeninger og havner, samt oppsporing av eier når f.eks. en båt har slitt seg eller blitt stjålet, har dårlig fortøyning, synker eller er lagt feil, eller ved mistanke om tyveri. Personopplysningene i registeret behandles for at disse skal være tilgjengelige som nevnt.

Videre brukes opplysningene for at vi skal kunne administrere og drive Securmark sin database, herunder for at vi skal kunne kommunisere med og følge opp eierne og kunne fakturere. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut nyhetsbrev og annet relevant markedsføringsmateriale.

5. Rettslig grunnlag

Securmark vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen av personopplysninger for våre kunder er primært basert på at denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Behandlingen har derfor rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 b).

Dersom du melder inn eierskifte eller et tyveri til Securmark, vil behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å gjennomføre innmeldingen av tyveriet eller eierskifte (en avtale etter personvernforordningens art. 6 nr. 1 b).

Behandlingen vil også kunne ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Securmark fremgår av formålsangivelsen i punkt 4 ovenfor.

6. Hvem får tilgang til opplysningene?

For å sikre en effektiv tyverimerking som gjør det enklere å avdekke tyverier og tilbakeføre eiendeler, gis det tilgang til tyverimerkingsdatabasene til blant annet politi, grensepoliti og tollvesen, herunder utenlandske enheter. Dette gjøres for at disse kan avdekke kriminalitet og raskt identifisere enheter, avdekke tyveri og rettmessig eier. Tilgangen til disse enhetene er en del av den preventive effekten tyverimerking fra Securmark gir.

Særskilt tilgang til databasen over tyverimerkinger og registrerte eiere gis også til blant annet autoriserte forhandlere, politi, Redningsselskapet, forsikringsselskaper, båtprodusenter, utvalgte småbåthavner og andre som har rimelig behov for dette i sin virksomhet.

Utover dette vil tilgangen til personopplysningene være begrenset til de personer i Securmark som har «tjenstlig» behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Securmark kan også isærskilt tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig dele disse opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer.

7. Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Securmark vil ikke overføre personopplysninger som er registrert i databasen til land utenfor EU/EØS. Vi vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår oss med behandlingen av personopplysningene i vår database. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller back-up kopieringen av registeret kan være utkontraktert (outsourcet) til en ekstern leverandør. En oversikt over Securmarks bruk av databehandlere i forbindelse med Securmark sin database vil gis på forespørsel.

8. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Opplysningene i vår database om tyverimerking og eiere lagres så lenge du som kunde har registrert båt hos oss. Hvis du ikke lenger har registrert en eiendel hos oss lagres fremdels informasjonen i et historisk arkiv som kan benyttes for å få informasjon om tidligere eiere. Eventuelle andre opplysninger om eierne, slik som f.eks. korrespondanse mellom Securmark og en båteier, vil slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene ut fra formålet.

Personopplysninger innhentet i forbindelse med meldinger om eierskifte eller et tyveri til Securmark slettes etter 60 dager.

9. Bruk av cookies

Securmarks nettside benytter cookies (informasjonskapsler). Informasjon om dette finner du på denne siden

10. Dine rettigheter

Som registrert med enkelte personopplysninger hos Securmark, vil du ha visse rettigheter etter loven. Du vil blant annet kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Andre rettigheter kan gjelde krav på overføring av disse personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene. Slike krav kan fremsettes som er angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

Sist oppdatert: 27.11.19